Artykuł

REGULAMIN ORIENS

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z platformy rekrutacyjnej oraz zarządzającej personelem ORIENS (www.oriens.eu)

1.2. Właścicielem Serwisu jest Vent Trade Sp. z o.o., Koźmin 30, 83-236 Pogódki wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000532087, NIP: 5922263118, REGON: 360155241

 

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

2.1. Administrator - Vent Trade Sp. z o.o., Koźmin 30, 83-236 Pogódki wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000532087, NIP: 5922263118, REGON: 360155241

2.2. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w trakcie

korzystania z Platormy.

2.3. Oprogramowanie – wszelkie narzędzia służące do procesu rekrutacji i zarządzania personelem dostępne w Platormie.

2.4. Platforma – platorma rekrutacyjna oraz służąca do zarządzania personelem dostępna pod adresem www.oriens.eu

2.5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Platormy.

2.6. Treści – materiały merytoryczne udostępniane w Platormie na zasadach określonych w Regulaminie.

2.7. Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana na Platormie.

 

§ 3 Działalność Serwisu

3.1. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie usług rekrutacyjnych dla użytkowników B2C zarejestrowanych na Platformie, jak również usług zarządzania personelem dla użytkowników B2B.

3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na:

  • Dostęp do sieci,

  • Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies,

  • Konto poczty e-mail.

3.3. Zawartość i struktura Platormy, w tym Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd grafczny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej, w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.4. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platormy Treści lub Oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania - dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.

3.5. Dostęp i korzystanie z Oprogramowania i Treści na warunkach określonych w Regulaminie jest bezpłatne.


 

§ 4 Zasady korzystania z portalu

4.1. Aby uzyskać dostęp, Użytkownik tworzy Konto, podając adres e-mail oraz hasło dostępu zgodnie z procedurą opisaną na Platormie.

4.2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób, bez ich wiedzy i wyrażonej na to zgody.

4.3. Utworzenie przez Użytkownika konta na Platormie oznacza akceptację Regulaminu.

4.4. Zakazane są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platormy. W przypadku stwierdzenia przez Administratora dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie zakłócenia działania Platformy, świadome bądź nieświadome, stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez Użytkownika szkody.

4.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, lub innych Regulaminów dostępnych w serwisie, których akceptacje potwierdził Użytkownik w procesie rejestracji, bądź w ewentualnych procesach akceptacji rozszerzenia funkcjonalności Platormy.

4.6. O przyczynach zablokowania Konta Użytkownik zostaje powiadomiony, otrzymując wiadomość elektroniczną od Administratora na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

4.7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

4.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

4.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu..

4.10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

4.9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

§ 5 Reklamacje

5.1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu.

5.2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

5.3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: ado@venttrade.eu

5.4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O Sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną adres e-mail podany przez Użytkownika.

 

§ 6 Rozwiązanie umowy

6.1. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem

natychmiastowym i bez podania przyczyny.

6.2. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na złożeniu oświadczenia woli poprzez wysłanie

wiadomości e-mail na adres helpdesk@hfrq.pl z adresu e-mail podanego w danych konta, z tematem

o treści: "Usunięcie konta".

6.3. Wypowiedzenie Umowy przez Vent Trade Sp. z o.o. następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres email jest niewłaściwy.

6.4. Rozwiązanie umowy skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Platormy.


 

§ 7 Dane osobowe i polityka prywatności

7.1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników platformy ORIENS jest Vent Trade Sp. z o.o. Koźmin 30, 83-236 Pogódki. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od dnia 25 maja 2018 roku również zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z platformy ORIENS (www.oriens.eu).

7.2. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usług platformy ORIENS (www.oriens.eu).

7.3. Korzystając z Platormy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie oraz ich przekazanie Administratorowi jako Podmiotowi Przetwarzającemu, celem przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

7.5. Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7.6. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Informacje mogą być także udostępniane innym podmiotom w celu dochodzenia przez Administratora Danych Osobowych od Użytkownika należnych mu praw.

7.7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platormy, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.

7.8. Platorma wykorzystuje cookies, co jest konieczne do właściwego funkcjonowania Platormy, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platormy do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

7.9. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia korzystanie z niektórych funkcjonalności Platormy może być niemożliwe.

7.10. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych Vent Trade Sp z o.o.:

ado@venttrade.eu

7.11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO lub PUODO w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.12. Wszelkie pytania i oświadczenia w sprawach związanych z danymi osobowym i ich przetwarzaniem należy składać na adres e-mail: ado@venttrade.eu

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin dostępny jest na stronie platformy ORIENS www.oriens.eu

Vent Trade SP z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany w brzmieniu niniejszego regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.

8.2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o zakresie zmian w treści niniejszego Regulaminu, otrzymując wiadomość elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

8.3. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z treścią zmian do Regulaminu.

8.4. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych w Regulaminie zmian w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tychże informacji traktowana jest jako akceptacja wprowadzonych zmian, które wiążą Użytkownika.

8.5. W razie odmowy akceptacji zmian niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie niezwłocznie, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Platormy

8.6. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, wchodzą one w życie w dniu

opublikowania go na łamach witryny www.oriens.eu

8.7. W kwestach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

8.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 24 maja 2018 roku.

;